Regulamin

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Rzeźby z Brązu, dostępny pod adresem internetowym www.rzezbyzbrazu.pl, prowadzony jest przez Wojciecha Sochaczenko, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Socharczenko Pixart, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, pod adresem ul. Zygmunta Miłkowskiego 12/17, 30-349 Kraków, Polska, NIP: 6762218137.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania za pośrednictwem Sklepu Umów Sprzedaży na odległość z Klientem.

§ 2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Socharczenko PixArt, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6762218137.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.rzezbyzbrazu.pl.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Rejestrowy Sprzedawcy: Wojciech Socharczenko Pixart, Zygmunta Miłkowskiego 12/17, 30-349 Kraków
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@rzezbyzbrazu.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 577002162
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 66 1050 1445 1000 0092 3289 4775
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą: poniedziałek – piątek 9.00 – 17.00, sobota 10 – 14

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy
  w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością infrastruktury technicznej Klienta ze Sklepem internetowym.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Produkty na zdjęciach są produktami wzorcowymi. Wszystkie przedmioty są wykonywane ręcznie i ze względu na specyfikę produkcji mogą nieznacznie różnić się od tego przedstawionego na zdjęciu w ofercie.
 4. Ceny w Sklepie są podane w polskich złotych.
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7 Zasady składania zamówień

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. Aby złożyć Zamówienie bez rejestracji należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych płatności oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki i płatności,
 5. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”
 6. w zależności od wybranego sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8 Dostawa i płatność

Dostawa

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego produktu:

Polska

 • Darmowa wysyłka 0 pln (0,01 – 30 kg)
 • Paleta 399 pln (>30,01 kg)

Czas dostawy: 1 – 2 dni robocze

Europa

 • Courier Parcel 99 pln (0,01 – 30kg)
 • Pallet Shipping 399 pln (>30,01 kg)

Czas dostawy: 3 – 5 dni roboczych

Ameryka Północna i Afryka

 • FedEx Parcel 69 – 999 pln (0,01 – 30 kg)
 • Pallet Shipping 1500 pln (>30,01 kg)

Czas dostawy: 5-7 dni roboczych

Australia i Oceania

 • FedEx Parcel 109 – 1199 pln (0,01 – 30 kg)
 • Pallet Shipping 1500 pln (>30,01 kg)

Czas dostawy: 5-7 dni roboczych

Azja, Ameryka Środkowa i Południowa

 • FedEx Parcel 89 – 1199 pln (0,01 – 30 kg)
 • Pallet Shipping 1500 pln (>30,01 kg)

Czas dostawy: 5-7 dni roboczych

Płatność

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Płatność elektroniczna (PayU)
 2. Paypal
 3. Płatność przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 7. Dostawa Produktu odbywa się do krajów na całym świecie. Aktualna lista obsługiwanych krajów znajduje się na stronie /zamówienie w sekcji Dane płatności -> Kraj.
 8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony, termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie e-maila przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Sprzedawca zwróci wpłaconą kwotę w najkrótszym możliwym terminie, nie później niż 14 dni od odstąpienia przez Konsumenta od Umowy. Sprzedawca, za zgodą Konsumenta, może alternatywnie zaproponować zamianę na inny produkt z oferty o porównywalnej wartości. W razie przyjęcia przez Konsumenta oferty, termin odstąpienia od Umowy biegnie na nowo od dnia dostarczenia innego produktu Konsumentowi.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Konsument, który zamierza odstąpić od Umowy może skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe:

  „Wojciech Socharczenko PIXART, adres: ul. Zygmunta Miłkowskiego 12/17, 30-349 Kraków
  –    Ja [……………………..] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego produktu [………..]
  –    Data zawarcia umowy […………………………]
  –    Imię i nazwisko Konsumenta
  –    Adres Konsumenta
  –    Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  –    Data”.

 9. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od zawartej z Klientem Umowy Sprzedaży w terminie 5 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży w przypadku niedostępności Produktu. O odstąpieniu Sprzedawca powiadamia Klienta  poprzez wysłanie emaila bezzwłocznie zwracając mu wszelkie poniesione koszty.

§ 11 Reklamacja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorcą, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 5. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres kontakt@rzezbyzbrazu.pl.
 6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Jeśli uszkodzenie powstało w wyniku nieprawidłowego dostarczenia produktu i w związku z tym jego uszkodzeń niezbędny jest protokół uszkodzeń spisany z kurierem w trakcie doręczenia produktu.
 7. Zaleca się wysłanie zdjęcia wady lub uszkodzonej paczki w przypadku uszkodzenia towaru w transporcie.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 9. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres wskazany przez Sprzedawcę.
 10. Po zatwierdzeniu reklamacji Sprzedawca wymienia przedmiot na wolny od wad lub zwraca Kupującemu pełną kwotę za uszkodzony towar.
 11. Za wadę fizyczną polegającą na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową wyrażonej brakiem właściwości, które rzeźba powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia bądź brakiem właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego nie uważa się:
 • drobnych różnic w szczegółach przedmiotów wykonanych ręcznie
 • różnic w naturalnym kolorze i „użyleniu” marmuru, z którego wykonane są podstawy naszych rzeźb
 • różnic w kolorze elementów wykonanych z innych kamieni szlachetnych i naturalnych
 • występowania naturalnej patyny na przedmiotach z brązu i żeliwa
 • różnic w wybarwieniu i dekoracji szkła w przedmiotach w stylu Murano Glass
 • różnic w wybarwieniu szkła oraz wyciętych zdobień w wazonach w stylu Cameo Glass
 • różnic w wybarwieniu i układzie kloszy lamp w stylu Tiffany
 • różnic w układzie i kolorystyce ręcznie malowanej i szkliwionej porcelany
 • naturalnych zmian powstających z czasem na przedmiotach wykonanych z materiałów naturalnych
 • naturalnych zmian powstających z czasem na przedmiotach poddanych długotrwałemu działaniu warunków atmosferycznych

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13 Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zwiększenia kosztów obsługi  sklepu internetowego obejmujących koszty prowadzenia hostingu, w tym koszty konserwacji lub wymiany niezbędnych urządzeń, zatrudnienia niezbędnego personelu, korzystania z energii elektrycznej, poprawy przez Sprzedawcę bezpieczeństwa, funkcjonalności lub poziomu ochrony danych osobowych – w zakresie, w  jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

Od dnia poinformowania Klienta o zamiarze zmiany Regulaminu do dnia wejścia w życie zmian Regulaminu Klient jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Z tytułu wypowiedzenia Umowy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Klient nie ponosi żadnych opłat na rzecz Sprzedającego. Do dnia wejścia w życie zmian Regulaminu Klient jest uprawniony do zgłoszenia sprzeciwu wobec proponowanych zmian. W przypadku zgłoszenia przez Klienta, który nie wypowiedział Umowy zgodnie ze zdaniem czwartym niniejszego paragrafu, sprzeciwu, o którym mowa w zdaniu szóstym, Umowa wygasa z chwilą wejścia w życie zmian Regulaminu. W przypadku niewyrażania przez Ogłoszeniodawcę sprzeciwu, o którym mowa w zdaniu szóstym niniejszego paragrafu, uznaje się, że Ogłoszeniodawca wyraził zgodę na zmiany Regulaminu. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Aktualizuje…
 • Brak produktów w koszyku.